🚀Welcome to qnguyen3 blog

I do Product and Research Engineering within the Artificial Intelligence field. Affiliations: Zalo AI, Nous Research, Virtual Interactive and DearAimii

Nghệ Thuật Vô Hình của Trasktalking

Trashtalk bằng đam mê Hãy để tôi nói thẳng ngay từ đầu - tôi yêu thích trashtalk (nói xấu đối thủ). Có một cái gì đó vô cùng thỏa mãn trong việc đưa ra những lời nhận xét xỉa xói sâu cay, những câu đâm thọc kịp thời khiến đối thủ phải nhũn ra. Gọi tôi là kẻ ngạo mạn, gọi tôi là nhân vật phản diện cũng được, nhưng tôi thực sự tận hưởng từng giây phút đó....

April 26, 2024 · Quan Nguyen

I just went through the most challenging 4 weeks of my life: here's what I learned

Shattered 2023 was a year of unprecedented success for me. I launched several products and projects that were embraced by communities across the globe, and I felt on top of the world. Little did I know, these achievements would soon become the catalyst for a personal crisis that forced me into a relentless pursuit of perfection in every aspect of my life. As the year progressed, the pressure to maintain my newfound status as a high achiever began to take its toll....

March 24, 2024 · Quan Nguyen

Con nổi hẳn lên trên rồi, sao phải nhìn xuống dưới cho bận tâm?

Nổi tiếng? Lên báo nói chung đối với tôi cũng khá hãnh diện, nó giúp tôi cảm thấy tự hào vì những gì tôi cống hiến và đóng góp cuối cùng cũng đã được ghi nhận. Mẹ tôi thường nói “Cứ cho đi rồi sẽ đến lúc nhận lại”, đến giờ tôi vẫn thấy đúng. Sau những gì tôi đã làm cho cộng đồng AI ở Việt Nam năm vừa qua, tôi nhận được nhiều hơn là mất....

March 1, 2024 · Quan Nguyen

Things I Regret Doing in 2023

Here are the top 10 things I regret doing in 2023 Nothing

December 25, 2023 · Quan Nguyen

So, What the hell happened with Sam Altman in the last 48 hours?

What a moment we just experienced. Just a few days after announcing a bunch of new features at OpenAI Dev Day, Sam Altman was fired by the OpenAI’s board in a dramatic turn of events. Here’s a detailed timeline from insider sources: Nov 6th, 2023 OpenAI Dev Day Announcements: Assistants, GPT-4 Turbo 128K, and GPTs were unveiled. Ilya Sutskever’s Concerns: Voiced skepticism about the GPTs Store, fearing it contradicts OpenAI’s mission....

November 19, 2023 · Quan Nguyen